Friday, June 10, 2011

“Чи монгол Эр хүн тул уйлж болохгүй. Харин бид бол өөр.”

No comments: